תנאים כללים תקנון נגישות ומדיניות פרטיות


ב.ד גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ
תנאים כלליים להתקשרות 
שימוש באתר האינטרנט וביצוע הזמנות

 

1. פרטי החברה:

ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ, ח.פ. 516076965

כתובת: היוזמה 3 טירת הכרמל

טלפון: 04-8138000

דוא"ל: [email protected]

(להלן: "ב.ד גרייבר" או "החברה")

 

2. כללי:

2.1. ב.ד גרייבר הינה סוכנות נסיעות המציעה מגוון שירותי תיירות ללקוח הפרטי/העסקי ובכלל זה: הזמנת לינה בכפרי נופש בחו"ל, הזמנת טיסות, חדרים בבתי מלון, השכרת רכבים וכלי שיט, טיולים מודרכים וכדומה (להלן: "שירותי התיירות") באמצעות אתר האינטרנט המופעל על ידי ב.ד גרייבר בכתובת: https://www.graivertravel.co.il, שהינו אתר סחר אינטרנטי למכירת שירותי תיירות (להלן: "האתר").

2.2. מטרת "תנאים כלליים לשימוש באתר האינטרנט וביצוע הזמנות" (להלן: "התנאים") הינה להציג בפני המשתמש את התנאים החלים על כל שימוש [כהגדרתו להלן] של כל משתמש [כהגדרתו להלן] באתר וכן את התנאים החלים על ביצוע הזמנת שירותי תיירות מן החברה, בין אם באמצעות האתר ובין אם בדרך אחרת.

2.3. לצורך התנאים, שימוש באתר יהווה גלישה באתר, רישום לאתר, ביצוע הזמנות ורכישת שירותי תיירות באמצעות האתר וגלישה לאתרים של צד שלישי באמצעות קישורים המופיעים באתר (להלן: "שימוש").

2.4. התנאים יחולו על כל שימוש באתר של כל משתמש העושה שימוש באתר (להלן: "משתמש") וכן על כל הזמנה של שירותי תיירות מן החברה (להלן: "הזמנה"). על הזמנה שלא בוצעה מרחוק, אלא בוצעה במשרדי ב.ד גרייבר, יחולו גם הוראות הדין בהתאמה.

2.5. התנאים, ביחד עם פרטי ההזמנה וביחד עם מסמך ההזמנה מאת ספק שירותי התיירות [כפי שיוגדר להלן], ישמשו כחוזה התקשרות בין המשתמש לבין ב.ד גרייבר.

כל משתמש הגולש באתר, מביע את הסכמתו, באמצעות השימוש באתר, לתנאים ותנאים אלו יחולו על כל שימוש שיעשה באתר.

2.6. התנאים יחולו על כל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או דיון בין המשתמש לבין ב.ד גרייבר ו/או מי מטעמה באשר לשימוש באתר, לרבות הזמנה של שירותי תיירות מב.ד גרייבר, גם שלא דרך האתר.

2.7. יובהר, כי הסכמת המשתמש לתנאים הינו תנאי בלעדיו אין לגלישה ולשימוש באתר והשימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לתנאים, כפי שישתנו מעת לעת. משתמש שאינו מסכים לתנאים מתבקש לצאת מן האתר, להימנע מגלישה בו ולא לעשות בו כל שימוש ולהימנע מביצוע כל הזמנה של שירותי תיירות מאת ב.ד גרייבר.

2.8. ב.ד גרייבר שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות את התנאים מפעם לפעם כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התנאים, כפי שהם מתפרסמים באתר (בכתובת: https://www.graivertravel.co.il) ומתעדכנים מעת לעת, הינו הנוסח הקובע. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן בשינויים המתבצעים בתנאים לפני כל שימוש באתר ולפני ביצוע כל הזמנה ו/או רכישת שירותי תיירות מב.ד גרייבר.

2.9. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים כאחד וכל האמור בהם בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 

3. הצהרות המשתמש:

3.1. המשתמש מצהיר כי קרא את התנאים ואת מדיניות הפרטיות המתפרסמת בכתובת: https://www.graivertravel.co.il והם מקובלים עליו.

3.2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא חלה כל מגבלה על כשרותו המשפטית, המונעת ממנו לבצע פעולות משפטיות, לרבות התקשרויות חוזיות וקיום עסקאות אשראי. משתמש אשר גילו צעיר מגיל 18 מתחייב כי פעולותיו באתר נעשות באישור ובידיעת אפוטרופוס.

3.3. המשתמש מצהיר כי מסר לב.ד גרייבר במסגרת ההזמנה שביצע פרטים מלאים ונכונים. פרטי אמצעי תשלום הינם של אמצעי תשלום בבעלות המשתמש עפ"י כל כדין ואין כל מניעה למסרם ולחייבם.

3.4. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאים ולהוראות כל דין.

3.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר וכן לא לאכסן את המידע המצוי באתר בשרתים/אתרים אחרים ברשת האינטרנט וכן לא לבצע שינויים במידע מכל מין וסוג שהוא.

3.6. המשתמש מאשר כי ידוע לו שככל שיעשה שימוש באתר שלא בהתאם לתנאים ולמדיניות הפרטיות, הוא יישא באחריות לשימוש כאמור באופן בלעדי.

3.7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ב.ד גרייבר לא תהא אחראית והוא לא יבוא אליה בטענה/תביעה/דרישה בשום מקרה בכל הקשור ל: נזק/אובדן/גניבה/פריצה שייגרמו לרכוש של המשתמש וכן לפגיעה/נזק גופני מכל סוג וכיוב' שייגרמו למשתמש במהלך החופשה [לרבות בדרך הלוך ושוב]. ידוע למשתמש כי עליו לרכוש במידה והוא מעוניין בכך ביטוחים מתאימים מראש.

 

4. השימוש באתר:

4.1. ב.ד גרייבר אינה מתחייבת כי השימוש באתר יעשה ללא הפרעה, נזקים, קלקולים, כשלים טכניים או תקלות.

4.2. ב.ד גרייבר רשאית להפסיק את פעילות האתר או חלק ממנו בכל עת, ללא כל הודעה מוקדמת ולא תעמוד כל דרישה, תביעה או טענה כלפיה ו/או כלפי מי מטעמה, בגין כך.

4.3. ב.ד גרייבר אינה מתחייבת לזמינות שירותי התיירות השונים והדבר תלוי במלאי המצוי אצל ספקי שירותי התיירות השונים.

4.4. האתר, התכנים הכלולים בו, מבנהו, מראהו והיקף וזמינות השירותים המסופקים באמצעותו וכל היבט אחר הכרוך בהם, נתונים לשינויים מעת לעת והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של ב.ד גרייבר וללא צורך בהודעה מראש. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופייה הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. השינויים עלולים מטבעם להיות כרוכים בתקלות ו/או בגרימת אי נוחות למשתמשים וכיו"ב. יודגש כי למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ב.ד גרייבר או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים כאמור.

4.5. ב.ד גרייבר רשאית לסרב להעניק גישה לאתר, או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

4.6. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, דפים ברשתות החברתיות של צדדים שלישיים, "באנרים" ופרסומות מטעם צדדים שלישיים [לרבות פרסומות המופיעות בדמות סרטון וידיאו או קובצי שמע]. ב.ד גרייבר לא תהיה אחראית לכל מידע, חומר, מוצרים, פרסומות, סרטוני וידיאו, קובצי שמע או שירותים הכלולים או הנגישים באתרי אינטרנט, בבאנרים ו/או בדפים ברשתות החברתיות של צדדים שלישיים, אשר קישור אליהם נכלל באתר והגלישה ו/או השימוש ו/או ההזמנה מאתרים אלו הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש וב.ד גרייבר לא תשא באחריות בגין אמיתות המידע המתפרסם בהם, טיב השירותים המסופקים במסגרתם וכל היבט אחר הקשור בשימוש ו/או בגלישה בהם.

4.7. ב.ד גרייבר אינה אחראית לטיבם, איכותם או תוכנם של פרסומות של צדדים שלישיים המתפרסמות באתר האינטרנט שלה, לרבות באמצעות באנרים, קובצי שמע, סרטוני וידיאו, תמונות או טקסט. מוסכם כי ב.ד גרייבר אינה יכולה לפקח באופן מתמיד על פרסומות של צד שלישי [לרבות כאמור, באנרים, קובצי שמע, סרטוני וידיאו, תמונות או טקסט] המופיעים באתר האינטרנט שלה, המתבצעים בין השאר באמצעות חברות חיצוניות והיא אינה נושאת באחריות לתכנים אלו. במידה שקיים תוכן פוגעני או תוכן שאינו ראוי בפרסומות צד שלישי באתר האינטרנט של ב.ד גרייבר, ניתן לפנות לב.ד גרייבר באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected]

 

5. ביצוע הזמנות שירותי תיירות מן החברה וטיפול החברה בהזמנות:

5.1. התנאים המפורטים להלן יחולו על כל משתמש המזמין שירותי תיירות מן החברה (להלן: "המזמין"), בין אם באמצעות אתר החברה ובין אם באמצעות הזמנה טלפונית. על הזמנה שלא בוצעה מרחוק, אלא בוצעה במשרדי ב.ד גרייבר, יחולו גם הוראות הדין בהתאמה.

5.2. התשלום עבור הזמנות באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לשם ביצוע הזמנה של שירותי תיירות באתר, יש להזין את פרטי המשתמש- שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. באחריות המשתמש לוודא כי כתובת הדוא"ל שמסר הינה כתובת תקינה הנמצאת בשליטתו המלאה. על מנת למנוע תקלות, יש להקפיד על השלמת הזנת המידע ברצף וללא הפסקות. במקרה בו השתהה המשתמש בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מההתחלה, בכדי למנוע תקלות ולהבטיח את תקינות ההזמנה.

במידה שהלקוח לא השלים את ביצוע ההזמנה תוך 15 דקות ממועד תחילת ביצוע הזמנתו באתר, מחיר החבילה עשוי להשתנות ולמזמין לא תהא כל טענה כלפי ב.ד גרייבר בעניין.

בהזמנה המתבצעת במסגרת האתר, השלמת ההזמנה מתבצעת בלחיצה על לחצן "אשר הזמנה". בלחיצה על לחצן "אשר הזמנה", המזמין מאשר את ההזמנה שבוצעה על ידו ומקבל על עצמו את התנאים ומאותו רגע, כל התחייבויות המזמין במסגרת ההזמנה, לרבות תנאי הביטולים והשינויים, יכנסו לתוקף.

5.3. לחיצה על לחצן "אשר הזמנה" מבטאת באופן גמור ומושלם את הסכמתו הסופית של המשתמש כי יחולו עליו גם תנאי ההזמנה/השימוש של הספקים השונים [לרבות בעניין עיכובים, ביטולים, שינויים וכיו"ב] ובאחריות המשתמש לברר תנאים אלו ולוודא שהם מקובלים עליו. מזמין המעוניין לעיין בתנאים כאמור, יכול לבקש זאת מנציגי שירות הלקוחות של ב.ד גרייבר, באמצעות מוקד שירות הלקוחות של האתר.

5.4. מרגע הלחיצה על לחצן "אשר הזמנה" לא ניתן לבטל הזמנה גם אם טרם התקבל אישור סופי על ההזמנה אלא רק בהתאם למדיניות ביטול ההזמנה של ב.ד גרייבר והוראות החוק להגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

5.5. מרגע הלחיצה על לחצן "אשר הזמנה" יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה, מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.

5.6. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. חיוב המשתמש בגין השירות שהזמין, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה. 

מסירת פרטי אשראי כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים אזרחיים ופליליים. מסירת פרטי כרטיס האשראי כמוה כהצהרת המשתמש כי כרטיס האשראי בו הינו משתמש לביצוע ההזמנה הנו כרטיס אשראי האישי שלו או שקיבל את רשות בעל כרטיס האשראי לבצע את התשלום האמור.

5.7. בסיום הפעולה, לאחר שהמזמין אישר את תנאי ההזמנה, תציג המערכת אישור כולל של פרטי ההזמנה, לרבות הודעה על אישור או דחיית ההזמנה וכן מספר אישור (להלן: "אישור ההזמנה"). עם אישור ההזמנה יישלח אישור בדואר האלקטרוני אודות ביצוע הפעולה ופרטי ההזמנה כפי שבוצע במחשבי ב.ד גרייבר והוא בלבד יהווה ראיה לפרטי ההזמנה שנמסרו על ידי המזמין. יש לשמור את מספר ההזמנה המוצג באישור ההזמנה ולהציג מספר זה בכל בירור או פנייה לב.ד גרייבר.

5.8. במידה ולא  נתקבלה הודעת דוא"ל כאמור בדוק בתיבת ה"ספאם"/ זבל וצור קשר מידית עם ב.ד גרייבר.

5.9. במידה ולא יינתן אישור סופי לבקשה להזמנה (כולה או מקצתה) או שכרטיסי הטיסה לא יתקבלו אצל המזמין בתוך 24 שעות ממועד הבקשה להזמנה בימי חול או 48 שעות בסופי שבוע או חגים, רשאי המזמין לבטל ההזמנה ללא חיוב וזאת בחלוף יום עסקים אחד, מהמועד שבו הודיע על כך המזמין לב.ד גרייבר  בהודעת דוא"ל, אשר קבלתה תאושר אצל ב.ד גרייבר והיה וב.ד גרייבר לא העבירה לו במועד זה את האישור הסופי להזמנה או כרטיסי הטיסה, בהתאמה.

5.10. כרטיסי הטיסה ושוברי שירותי התיירות השונים, ישלחו לכתובת המזמין (או לכתובת הדוא"ל של המזמין), כפי שנמסרה על ידי המזמין.

5.11. לאחר אישורה הסופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי של הלקוח, תעביר ב.ד גרייבר ללקוח את מסמכי הנסיעה לפי פרטי ההתקשרות שמסר במועד הזמנתו וזאת לא יאוחר מ-48 שעות מביצוע חיוב אמצעי התשלום של הלקוח. במידה ומועד טיסתו הראשונה של המזמין בהזמנה הוא פחות מ-48 שעות ממועד החיוב, יועברו המסמכים בהקדם האפשרי.

5.12. הזמנת חלק מן השירותים השונים כפופה לאישור הזמנתם בידי ספקי שירותי התיירות השונים, שאינו ידוע לחברה בעת מועד ההזמנה ואינו מובטח. בשלב זה, בו טרם ניתן אישור סופי ובכתב להזמנה, ההזמנה היא בגדר "רשימת המתנה", או "בקשה  להזמנה"  כלומר ממתינה לאישורה בידי הספקים השונים ביחס  למחיר  ולזמינות המוצעים. עד למועד אישורה הסופי של ההזמנה תהיה ב.ד גרייבר, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר ההזמנה ותנאיה. במקרה כזה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא חיוב.

5.13. ב.ד גרייבר אינה מספקת בפועל בעצמה את שירותי התיירות המוצעים במסגרת האתר וכל שירותי התיירות המוצעים המופיעים באתר נרכשים עבור הלקוח ובשמו מספקי שירותי תיירות שונים, [חברות ישראליות וזרות], דוגמת מובילים אוויריים, מארגני חבילות נופש, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן: "ספקי שירותי התיירות" או "הספקים") ונתונים לתנאיהם ושיקוליהם.

5.14. ב.ד גרייבר פועלת כשליחה מטעם המזמין אצל ספקי שירותי התיירות השונים ומכאן שאין היא נושאת באחריות כלשהי לגבי עצם אספקת שירותי התיירות המוזמנים באמצעותה, טיבם, איכותם, התאמתם להזמנה או שינוים במחיר הסופי.

5.15. מובהר בזה כי הפרטים המוצגים באתר, לרבות תמונות, תיאור המוצר וכל מידע ומיצג המוצג באתר עבור השירות, נמסרו לחברה על ידי ספקי שירותי התיירות ועל אחריותם בלבד והחברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה ו/או נזק ו/או שינוי ו/או ביטול הנגרמים על ידי הספקים, תהא סיבת הביטול/שינוי אשר תהא. כמו כן, מובהר בזה כי החברה אינה אחראית לטיבם ואיכותם של המוצרים נשוא השירות והתאמתם לצרכי הלקוח.

5.16. נפלה טעות קולמוס בתיאור השירות ו/או בתיאור שירותי התיירות – לא יחייב הדבר את החברה.

5.17. ב.ד גרייבר מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, לפי פרטיה ולפי דרישות המזמין, למסור בדייקנות כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.

5.18. התנאים יחולו על כל מרכיבי ההזמנות שעניינן דרכונים ואשרות, חבילות נופש, הזמנת מלונות, השכרת רכב וביטוח.

5.19. כל המידע הקשור בשירותי התיירות המוצג למזמין כגון מועדי טיסה, פרטי המוביל והמטוס, טרמינל וכיוצא באלו נלקח במישרין מספקי שירותי התיירות השונים ובהסתמך על המידע שהם מוסרים לב.ד גרייבר. ב.ד גרייבר תציג למזמין כל מצג או מידע שבידיה, כפי שהתקבל מספקי שירותי התיירות השונים, הנוגע לשירותי התיירות שנרכשו על ידי המזמין. אולם, ב.ד גרייבר אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים.

5.20. ב.ד גרייבר לא תהיה אחראית לשיבושים ולתקלות לא צפויות באספקת שירותי התיירות המוזמנים על ידי המזמין ושאינם בשליטתה, אם אלו יחולו במתן שירותי התיירות, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים מהותיים, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.

5.21. שעות הפעילות של המוקד הטלפוני הן הימים א-ה בין השעות: 09:00-17:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00-13:00. בשבתות ובחגי ישראל המוקד הטלפוני אינו פעיל אך ניתן להשאיר הודעות במוקד שירות קבלת הודעות. הזמנות לרבות הזמנת טיסות, סידורי קרקע, ביטוחים, אשרות, השכרת רכב וכו' שיבוצעו בימי חול אחרי השעה 16:00 ואחרי 12:00 בימי שישי וערבי חג או שבוצעו אחרי שעות הפעילות של המוקד הטלפוני יטופלו מול הספקים והמזמין ביום העסקים הבא.

5.22. הזמנות שמועד יציאתן פחות מ-24 שעות מביצוע ההזמנה יאושרו, יחויבו ויכורטסו רק בתנאי ולאחר שהלקוח יצר קשר טלפוני עם נציג במוקד הטלפוני וההזמנה אושרה בפועל או שהלקוח קיבל במייל שובר/אישור הזמנה או כרטיס טיסה.

5.23. במקרים של דחיפות גבוהה הנוגעים לטיסות שמועדן תוך 24 השעות הקרובות, ניתן להשאיר הודעות דחופות במוקד ההודעות של האתר בטלפון 972-4-8138000.

5.24. המזמין ימסור את פרטי התקשרות עמו: לרבות מספר טלפון או יהיה נגיש לקבלת דוא"ל לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים בכל עת בישראל ובחו"ל, מביצוע ההזמנה ועד לטיסה עצמה (כולל טיסת חזור ככל שהוזמנה). החברה  לא תישא באחריות לשינויים ולתוצאות הנובעות מהם במידה ולא ניתן יהיה לאתר את הנוסע.

5.25. על המזמין להודיע לחברה במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו כמובנה בחוק המכר, תשכ"ח-1968, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.

5.26. מקום בו במהלך ההזמנה הוזנו פרטי כרטיס אשראי, תהליך ההזמנה נקטע או שהאתר אינו מגיב או שלא נתקבל מייל אישור "בקשה להזמנה" ובו מספר הזמנה או שלא נתקבל אישור הזמנה/כרטיסי טיסה יש להפסיק את תהליך ההזמנה מידית ולהודיע על כך לחברת ב.ד גרייבר במייל או בהודעה טלפונית. בכל מקרה אין לבצע הזמנה חוזרת/נוספת מחשש לכפל הזמנות. חברת ב.ד גרייבר לא תהיה אחראית לביטולי הזמנות כפולות והמזמין יישא בעלויות הביטול ככל שיוטלו על ידי הספקים. חברת ב.ד גרייבר תפעל כמיטב יכולתה מול הספקים לצמצום העלויות ולמזמין לא יהיו כל טענות בגין כך.

5.27. חברת ב.ד גרייבר רשאית לבטל כל טיסה, שהות במלון, חבילה או חלקים ממנה, וכל שירות אחר מכל סיבה אשר אינה תלויה בה וזאת לא יאוחר מ-14 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד היציאה. במקרה זה יוצעו ללקוח חלופות לבחירתו. במידה והחלופות לא יתקבלו, יוחזר ללקוח כל תשלום או מקדמה אשר שילם במלואו. מוסכם כי למזמין  לא יהיו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי ב.ד גרייבר בעניין זה.

5.28. ביצוע הזמנה באתר כמוהו כאישור בכתב של המזמין לחברת ב.ד גרייבר לשלוח למזמין מדי פעם מידע בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני וכן במערכות הודעות טלפוניות או באמצעות מסרונים לצרכי שיווק ופרסום. המשתמש רשאי לבקש מב.ד גרייבר בהתאם להוראות החוק לחדול מלשלוח למזמין מידע כאמור באמצעי ההתקשרות: דואר, פקסמיליה, דואר אלקטרוני או "הודעת הסר" שצורפה להודעה.

5.29. לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ. ב.ד גרייבר לא תישא בכל אחריות בגין כל מגבלה שהוטלה על מזמין ביציאה ו/או בכניסה בישראל והקשורה עם מסמכי הנסיעה שלו ו/או עם הליכים משפטיים אחרים בהם המזמין היה מעורב ו/או כל מניעה אחרת החלה על המזמין ובדיקת מסמכי הנסיעה של המזמין וכן היעדרה של כל מניעה החלה על המזמין לצאת ו/או להיכנס לישראל הינה באחריותו הבלעדית של המזמין וכל ביטול ו/או אי-קבלת שירותי תיירות בשל מניעה כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של המזמין.

5.30. המזמין אחראי לבדוק את "אזהרות המסע" לישראלים, הנוגעות ליעדים בחו"ל והמתפרסמות מעת לעת על ידי המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה ואשר מהוות המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים אלו. על כל מזמין להתעדכן קודם לנסיעתו אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותי תיירות מהחברה. יובהר מפורשות כי בדיקת "אזהרות המסע" הינה באחריות המזמין וכי דרישה לביטול הזמנה ליעד שפורסמה לגביו "אזהרת מסע" קודם ביצוע ההזמנה, לא תתקבל.

ב.ד גרייבר אינה מתחייבת לבטל הזמנה גם אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר השלמת ההזמנה.

5.31. למשרד הבריאות הנחיות מפורטות באשר למדיניות החיסונים והבריאות הנוגעים ליעדים בחו"ל. על כל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו בנוגע להנחיות ולהמלצות המפורטות קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש כי לא תתקבל כל בקשה לביטול הזמנה ליעד שלגביו פורסמו בעבר הנחיות/מגבלות והחברה אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם פורסמו הנחיות/מגבלות לאותו היעד לאחר השלמת ההזמנה.

 

6. תשלומים והחזרים:

6.1. מחיר שירותי התיירות שהוזמנו הינו נכון למועד פרסומו באתר והוא עשוי להשתנות במהלך תהליך ההזמנה ועד לרגע התשלום. כך גם לגבי  הצעות מחיר לשינויי מסלול ומועד. הללו נכונות לרגע בו ניתנו ואף בהם המחיר זמינות המקומות נקבעים על ידי הספקים וכפופים לאישורם  הסופי.

6.2. כל מחירי השירותים השונים המופיעים באתר האינטרנט של ב.ד גרייבר  כוללים את כל המיסים וההיטלים, וכל הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה. למעט דמי טיפול כפי שיפורט להלן.

6.3. כל החיובים יבוצעו בשקלים לפי שער המרה כפי שפורסם ביום העסקים שקדם לביצוע ההזמנה. לקוח המעוניין בחיוב כרטיס האשראי במט"ח יבצע בהזמנה טלפונית באתר ונציג ב.ד גרייבר יבדוק אפשרות זו יחד עם הלקוח.

6.4. נוסף למחירי השירותים המופיעים באתר, תגבה חברת ב.ד גרייבר סך של 10 יורו להזמנה ללא קשר למספר הנוסעים בהזמנה כדמי טיפול, ומהזמנות אשר יטופלו טלפונית יגבו 10 יורו נוספים.

6.5. בנוסף לאמור, הספקים השונים מציעים שירותים נוספים בטיסות בתשלום דוגמת כבודה או הושבה. בידי המזמין האפשרות לרכוש שירותים אלה ישירות מחברת התעופה או באמצעות האתר בעת ההזמנה או לאחריה. המחיר המוצג באתר ב.ד גרייבר בעת ההזמנה לשירותים אלה כולל עמלת שירות בסך 5-10 דולר לכל פריט בהזמנה.

6.6. יודגש כי ככל שיימצא כי למזמין עומדת זכות להשבת כספים בגין הזמנתו, הללו יושבו לו רק לאחר שספקי שירות יעבירו את הכספים בפועל אל ב.ד גרייבר והללו יושבו כאמור מידית אל המזמין. החזרים שקליים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין היציג ביום ביצוע הזיכוי.

6.7 התשלום יעשה בכרטיס אשראי בתשלום אחד. אם התשלום יבוצע במטבע ישראלי, שער ההמרה ממטבע חוץ למטבע ישראלי יהיה בהתאם להוראות הדין. אם ברצונך לשלם עבור העסקה במטבע ישראלי ביותר מתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי יתווסף למחיר העסקה תשלום נוסף בסך 10 יורו. יובהר כי ב.ד גרייבר מקבלת תשלום בכרטיסי אשראי מסוג ויזה/ישראכרט בלבד. אם ברצונך לשלם בכרטיס אשראי ובמספר תשלומים כאמור במטבע ישראלי, ב.ד גרייבר תגבה עלות נוספת בגין העסקה ושער ההמרה ממטבע חוץ למטבע ישראלי יהיה שער מזומן גבוה.

 

7. ביטולים ושינויים בהזמנות:

7.1. המזמין רשאי לשנות, לבטל או להוסיף על הזמנתו, כל זאת בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, הנחיות הספקים (חברות התעופה, נותני שירותים וכו') והתנאים המפורטים במסמך זה והכל כפי נוסחם המעודכן בזמנים הרלבנטיים.

7.2. מדיניות ביטול שירותי תיירות המסופקים במלואם בחו"ל יהיו בהתאם למפורט בתנאי ההזמנה/עסקה. בנוסף מצורף כאן מסמך "תנאים כלליים ותנאי ביטול של ספקי שירותי תיירות בחו"ל" של חברת center parcs המחייבת את המזמין לכל דבר ועניין והוא מאשר את כל האמור בה. תנאי הביטול הנקובים במסמך של חב' center parcs מהווים את "מדיניות תנאי הביטול לשירותים המסופקים בחו"ל" עפ"י חוק הגנת הצרכן והם מחייבים את המזמין ביחד עם האמור בתנאי ההזמנה/העסקה.

7.3. בקשה לביטול הזמנה/עסקה תעשה בכתב, לרבות באמצעות משלוח הודעת פקסמיליה או הודעת דוא"ל שקבלתן על ידי החברה אושרה על ידי המזמין, לפי פרטי החברה המופיעים באתר.

7.4. שינוי בפרטי ההזמנה דינו כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין. ב.ד גרייבר אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוים בתאריכים או יעדים או בשמות הנוסעים ומוסכם שב.ד גרייבר כפופה בעניין זה למדיניות ספקי שירותי התיירות.

7.5. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול, יחויב המזמין בדמי ביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

7.6. בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה הצרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים, לפי המאוחר, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

7.7. על פי סעיף 6 א'(12) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), האמור לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך לטיסות שיצאו מישראל הניתנות באמצעות חברת תעופה אחרת וחבילות נופש מחוץ לישראל.

7.8. בעסקאות אשר בהן  נרכשים רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים אחרים בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעיסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול. לצורך כך בעיסקה בה נרכשו מספר כרטיסי  טיסה למספר נוסעים, כל כרטיס לכל נוסע ייחשב כעיסקה נפרדת וכל כרטיס אשר בו משולבות יותר מחברת תעופה אחת  יחשב חלקה של כל חברת תעופה בכרטיס אף הוא כעיסקה נפרדת. לעניין זה יחשבו מרכיבי חבילה הכוללת מספר מרכיבים כעיסקאות נפרדות לצורך חישוב דמי הביטול.

7.9. בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור – תחזיר ב.ד גרייבר לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר השירות  או העסקה, או 100 ₪, לכל מזמין, לפי הנמוך מביניהם;

7.10. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בהוראות תנאי כלשהו מתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.

7.11. בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה תועבר בדואר רשום או בדוא"ל או  בטופס ביטול הזמנה שבאתר ותיכנס לתוקפה רק לאחר שהמזמין יאשר קבלתה של הודעת הביטול עם נציג החברה.

7.12. לדרישת מקצת מחברות התעופה ימלא המזמין טופס בקשה ייעודי לביטול הטיסה ויעבירו לב.ד גרייבר (ניתן לקבלו אצל נציגנו) הטופס ימולא במידת האפשר בשפה האנגלית. ב.ד גרייבר תעביר את הבקשה לחברת התעופה, תעקוב ותעדכן את המזמין. נציגי ב.ד גרייבר יסייעו ככל שיידרש לכל נוסע המבקש עזרה בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לחברת התעופה.

7.13. בנסיבות שבהן הוראות סעיפים 14ג-14ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אינן חלות, או שביטול העסקה בוצע תוך 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) ממועד עשיית העסקה, על כל ההזמנה יחולו דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה על ידי ספקי שירותי התיירות שהוזמנו על ידי המזמין, בהתאם לתעריפים שנקבעו על ידי הספקים ו/או ע"י ב.ד גרייבר.

7.14. מקום בו נוסע ביטל את העסקה בנסיבות בהן לא חלים הסדרי ביטול ספציפיים הקבועים בחוק, יחויב הנוסע בדמי הביטול הכלליים בסך 100 דולר ארה"ב.

7.15. למרות האמור לעילבטיסות "לאו  קוסט" יגבו דמי ביטול מלאים בגובה עלות הכרטיס מרגע ההזמנה למעט כאמור במקרים בהם יחול חוק הגנת הצרכן- ביטול עיסקת מכר מרחוק סעיף 14(ג)(ו).

7.16. ב.ד גרייבר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי הביטול מעת לעת.

7.17. מבלי לגרוע מכלליות האמור, זיכוי הלקוח בגין ביטול הזמנתו יבוצע לאותו כרטיס אשראי שבאמצעותו שולמה ההזמנה ומקום בו הלקוח מעוניין כי הזיכוי/ההחזר יתבצע לכרטיס אשראי אחר, הוא יחויב בעמלת הסליקה כפי שמחויבת על ידי חברת האשראי.

7.18. במקרה של ביטול חלקי של הזמנה (מרכיב אחד או יותר ממרכיבי חבילת שירותי התיירות), ב.ד גרייבר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יתרת מרכיבי חבילת התיירות או חלקם, במידה שהלקוח יבחר לבטל כאמור, מרכיב אחד או יותר ממרכיבי הרכישה אותה ביצע. במקרה זה יבוצע  הביטול ללא כל חיוב ללקוח על מרכיבי הרכישה אותם ביטלה ב.ד גרייבר.

7.19. במידה וימצא כי למזמין זכות, בהתאם לקביעת חברת התעופה או הספק, לקבלת החזר מחברת התעופה עבור מיסי נמל בגין ביטול טיסתו ו/או אי התייצבותו של המזמין לטיסה, ימלא המזמין טופס בקשה להחזר מיסי נמלב.ד גרייבר תעביר טופס בקשה זה לחברת התעופה. יודגש כי  ההחזרים, ככל שיהיו, כפופים להחלטת חברת התעופה והללו יושבו ללקוח רק לאחר שחברת התעופה תעביר את הכספים בפועל אל ב.ד גרייבר. על החזרים אלה תגבה כאמור ב.ד גרייבר סך של 25 דולר לנוסע כדמי טיפול בבקשה זו.

7.20. מובהר בזאת כי לב.ד גרייבר זכות לקיזוז מאת המזמין של כל סכום המגיע לה מאת הלקוח [לרבות : יתרת חוב, דמי טיפול וכיוב'] מתוך כל הסכומים שהתקבלו בידיה עבור הלקוח כהחזר/זכוי מאת ספקי שירות כלשהם.

7.21. ב.ד גרייבר מתחייבת לפעול במקצועיות מול הספקים השונים וחברות התעופה לצמצם או לבטל את דמי הביטול ו/או השינוי ככל שניתן ולפעול להשבת ההחזרים המגיעים למזמין לרבות החזר מיסי נמל וככל שמגיעים למזמין. יצוין שוב כי דמי הביטול והשינוי נקבעים על ידי הספקים השונים וכל שינוי בהם נתון להחלטתם של ספקי שירותי התיירות.

7.22. יתכנו שינויים או ביטולים בהזמנות או בחלק מהן כתוצאה מאירועים שמקורם ב"כח עליון", אירועים מלחמתיים וכו'. יובהר כי ב.ד גרייבר לא תהיה אחראית ולא תוכל להיענות לכל בקשה להחזר בגין אירועים אלה. החזרים בגין שינויים או ביטולים יהיו בכפוף למדיניות ההחזרים אצל ספקי שירותי התיירות ו/או ב.ד גרייבר.

7.23. על המזמין לדאוג לביטוח נסיעות מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח נסיעות אישי ומטען. ביטול או שינוי הזמנה במקרה חלילה של אשפוז בבית חולים או מוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה  וההחזרים בגינם יהיו בכפוף למדיניות הספקים וחברות התעופה ולהנחיותיהם. ב.ד גרייבר לא תהיה אחראית ולא תוכל להיענות לכל בקשה של החזר ולתוצאות העלולות לנבוע מאי עשיית הביטוח כאמור. ב.ד גרייבר מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע ללקוחותיה ככל שיהיה בידה.

 

8. הזמנת טיסות:

8.1. הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת טיסות גם אם הוזמנו כשירותים הנמכרים כחבילה אחת.

8.2. על התובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי העניין.

8.3. כרטיסי הטיסה תקפים ליעדים ולזמנים המצוינים בהם וביחס לנוסעים שפרטי זיהוים מופיעים בהם. על המזמין האחריות לוודא כי פרטי הזיהוי של הנוסעים שנמסרו על ידו נכונים ומדויקים. על המזמין להתעדכן בתנאי/מדיניות חברות התעופה/הספקים או מארגני הטיסה לגבי כל כרטיס וכרטיס, כפי שמפורט באתרי חברות התעופה ובמערכות ההזמנות, לרבות שינויים וביטולים ועלותם וב.ד גרייבר כפופה לכללים אלו (להלן: "חוקי הכרטיס"). כל שינוי או ביטול ביעדים/מועדים/שמות/מסלול כפוף למדיניות זו. לחברת ב.ד גרייבר אין כל יכולת לשנות כללים או מדיניות של חברת תעופה או ספק. חוקים אלה יהיו זמינים לנוסע בכל עת ולבקשת הנוסע חברת ב.ד גרייבר תפיק עבור הנוסע את כל חוקי הכרטיס הרלוונטיים, תברר לכל נוסע לפי בקשתו את חוקי הכרטיס ומדיניות השינויים והביטולים ועלותם ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

8.4. למארגן הטיסה ולמוביל האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע בפועל את הטיסה, (יצוין כי נחיתה לצורך תדלוק אינה מוגדרת כ"חניית ביניים") בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

8.5. ב.ד גרייבר לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שנגרמו למזמין כתוצאה מאיחור או ביטול בתובלה אווירית אשר הם באחריות ובשליטת המוביל האווירי לרבות איחור/ביטול הנובעים מ"כוח עליון".

8.6. זכויותיו של הנוסע בכל הכרוך בעיכוב, ביטול או הקדמת טיסה מפורטות היטב בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012. ב.ד גרייבר מתחייבת ליידע את הנוסע על זכויותיו ולסייע לו בקבלת ההטבות האמורות בחוק ולפי בקשת הנוסע תפנה למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות החוק האמור.

8.7. נוסע אשר קיבל הודעה על שינוי בטיסה או על ביטול טיסה, 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ובנסיבות השינוי ובהתאם לחוק שירותי תעופה הנזכר לעיל, יוכל לבחור בהשבת תמורה או בכרטיס טיסה חלופי, ייראו אותו כמי שבחר בכרטיס טיסה חלופי, למעט אם הודיע אחרת בעת קבלת ההודעה.

8.8. פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה, יתכנו ביטולים או שינוים במועדי ובמסלול טיסתכם ביוזמת חברת התעופה. חברת התעופה תודיע על שינויים אלה באמצעותנו או ישירות אליכם בהתאם לפרטי ההתקשרות אותם השארתם באתר בעת ההזמנה. חברת התעופה עשויה אף להציע לכם חלופות לטיסתכם.

8.9. ביצוע צ'ק אין מוקדם (בידוק) ואישרור טיסה- צ'ק אין מוקדם  עשוי למנוע במקרים רבים החמצת טיסות ותקלות. מקצת מחברות התעופה מחייבות ביצוע צ'ק אין מוקדם וגובות תשלום נוסף בשדה במידה והנוסע לא ביצע צ'ק אין מוקדם כאמור. הנוסע מתחייב לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה, כל זמן שחברת התעופה מאפשרת זאת ולוודא תוך כך את מועד טיסתו הסופי. בטיסות שכר, בהן לא ניתן לבצע צ'ק אין מוקדם, חובה לאשרר כל טיסת חזור לפי ההנחיות באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה. ב.ד גרייבר לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע צ'ק אין מוקדם או מאי אשרור טיסות חזור.

8.10. על הנוסע לבצע צ'ק אין מוקדם לכל הטיסות הסדירות לרבות טיסות ה"לאו קוסט". במידה והנוסע אינו מצליח לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה עליו לפנות מידית ולדווח למוקד השירות של ב.ד גרייבר. על הנוסע לבדוק את שעת ההמראה הסופית של טיסתו מול אתר האינטרנט של השדה ממנו ממריאה טיסתו או באתר חברת התעופה או באמצעות פנייה אל החברה. ב.ד גרייבר לא תהיה אחראית להחמצת טיסות כתוצאה מתקלה בביצוע צ'ק אין מוקדם או מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הלקוח.

8.11. למובילים אוויריים ולרשויות הגירה מדיניות משתנה באשר לנוסע שאין בידו אשרת כניסה ליעד ביניים במסלול הטיסה או כרטיסי טיסה לטיסות המשך ו/או לטיסת החזור. חברות התעופה ורשויות ההגירה עלולים למנוע את עלייתו לטיסה או את כניסתו למדינת היעד של נוסע במידה ואין ברשותו אשרת כניסה ליעד ביניים או כרטיס לטיסת המשך או כרטיס לטיסת החזור והדבר נתון לשיקול דעתם הבלעדי של המובילים האוויריים ורשויות ההגירה בכל מסלול טיסה/יעד (וללא כל קשר לאשרת כניסה). על הנוסע לבדוק ולוודא בעצמו מהן דרישות המובילים האוויריים ומדינות היעד והביניים בעניין זה הנוגעות אליו באופן אישי. ב.ד גרייבר תברר לכל נוסע לפי בקשתו את מדיניות המובילים האוויריים ומדינות הביניים/יעד ותסייע לו בעניינו ככל שתתבקש. ב.ד גרייבר לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הנוסע.

8.12. על הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות טרם הטיסה בטיסות בינלאומיות ושעתיים בטיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליכי הבידוק והביטחון אינם מבוצעים על ידי ב.ד גרייבר, ומשכך אינם תלויים בה.

8.13. אי הופעה לטיסה עלולה לגרום לביטול מידי ואוטומטי של טיסת ההמשך/טיסת החזור ככל שהללו קיימות ואפילו להטלת קנס על ידי חברת התעופה. במידה והנוסע לא מתכוון להגיע לטיסת ההלוך או לטיסת המשך במסלולו או לא הגיע לטיסה עליו לדווח מידית לב.ד גרייבר, על מנת שתוכל לנסות ולסייע בשמירה על כרטיס טיסת החזור או טיסת ההמשך, אך בכל מקרה, הדבר מסור לשיקול דעת חברות התעופה וב.ד גרייבר לא תישא בכל אחריות בגין כך. בכל מקרה, החזרים בגין אי הופעה או ביטול/שמירת  כרטיסי טיסת ההמשך/החזור לרבות החזרים ככל שיהיו, יהיו בכפוף למדיניות חברות התעופה ושיקוליהן.

8.14. נשים הרות בעלות משך הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת החברה כי הנן הרות.

8.15. לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים הנמצאות בשבוע 22-27 להריונן חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מתאים בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל היעדר מניעה לטוס מבחינת הריונן. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה לעלות למטוס. נשים בשבוע מתקדם משבוע 27 להריונן, אינן רשאיות לעלות לטיסה. בכל מקרה, בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אישה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה ולא תמסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה.

 

9. השירותים הניתנים בטיסה:

9.1. ב.ד גרייבר תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן כי הבקשה ימולאו, אלא אם הוגדרה מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.

9.2. לחברות התעופה השונות מדיניות והגדרות שונות בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה וללא קשר להגדרת הטיסה  כטיסה סדירה, לאו קוסט או טיסת שכר. לעיתים יתכנו הבדלים בשירות הניתן אפילו באותה טיסה עצמה ובהתאם  לסוג הכרטיס. בטיסות "Low Cost", בטיסות שכר ובמקצת מהטיסות הסדירות ניתן שירות חלקי ובתשלום בכל או בחלק מהשירותים הבאים- צ'ק אין מוקדם, כבודה, הושבה, ארוחות ובידור. הושבה מוקדמת אינה מובטחת וכפופה למדיניות הספקים והמפעילים. מידע מפורט בנוגע לשירותים הניתנים בטיסה מופיע באתר בעת ההזמנה בדפי החיפוש והתוצאות בטיסה הנבחרת ובסימון המתאים וכן באמצעות נציגינו ובאתר חברת התעופה.

9.3. באפשרות הנוסע להוסיף ולהזמין הושבה מוקדמת/מושב מועדף או כבודה/כבודה נוספת  תמורת תשלום נוסף.( ב.ד גרייבר אינה מתחייבת להושבה בפועל למרות שמירת המקומות מראש ו/או בתוספת תשלום ) ניתן לבצע הזמנות אלה באתר או בעזרת נציגי השירות של ב.ד גרייבר בעת ההזמנה או לאחריה או באתר חברת התעופה או בשדה התעופה. על הזמנות באמצעות ב.ד גרייבר תגבה החברה עמלה בסך של 5 דולר לפריט/נוסע לפי העניין.

9.4. אפשר והמזמין יוכל לבחור מושב או להזמין כבודה ללא עלות בהזמנה ישירה באתרי חברות התעופה. יתכן ועלותם של מקצת מהשירותים הניתנים לרכישה בשדה תהיה גבוהה יותר מאשר ברכישה מוקדמת באתר ב.ד גרייבר או באתר חברת  התעופה. ב.ד גרייבר תסייע לערוך עבור הנוסע ועל פי בקשתו ממנה בירור לגבי התנאים והשירותים הניתנים בטיסה ולגבי אפשרויות הרכישה ועלויות רכישתם.

9.5. בכל מקרה של בו ביצע נוסע צ'ק אין מוקדם ותשלום מוקדם עבור כבודה באופן עצמאי באתר חברת התעופה יש להביא לשדה התעופה את מסמכי העלייה למטוס ואישורי התשלום ולהציגם בשדה.

 

10. טיפול בפניות, תלונות ובקשות:

10.1. בקשות לשינויים בהזמנה יש להעביר בכתב בלבד לכתובת [email protected]

ב.ד גרייבר תטפל בבקשה ותשיב ללקוח תוך שני ימי עבודה מקבלתן בכפוף לקבלת מענה מספקי השירות השונים. ב.ד גרייבר אינה מוסמכת לאשר בעצמה בקשות או שינויים ומשכך, הדבר קשור למענה/אישור מספקי השירותים השונים. אישור הבקשות הינו בכפוף לזמינות המוצרים, מדיניות הספקים והכללים הרלוונטיים החלים על שירותי התיירות שהוזמנו, לרבות תנאי ההזמנה של ספקי השירותים.

10.2. ניתן לפנות באמצעות פנייה בכתב, בכל תלונה או בקשה ביחס לשירותי התיירות שניתנו למחלקת שירות הלקוחות של ב.ד גרייבר בכתובת [email protected]

10.3. יש לצרף לכל פנייה את כל המסמכים הרלוונטיים לפניה, לרבות כרטיסי טיסה, אישורי עליה למטוס, קבלות מקוריות, שוברים, אישורים על אובדן ממשרדי אבדות ומציאות בשדה התעופה, אישורי תלונה במשטרה, אישורים מבתי מלון וכל מסמך רלוונטי אחר. במידה ומועברים העתקי המסמכים, יש לשמור את מסמך המקור ולהיות מוכן להציגו לב.ד גרייבר במידת הצורך.

10.4. במקרה נזק או אובדן או איחור בקבלת כבודת הנוסעים ידווח הנוסע מידית לחברת התעופה על האירוע במשרד אבדות ומציאות שבשדה ויקבל אישור מתאים על כך. פניות בנושא אובדן או נזק לכבודת נוסעים יש להפנות ישירות לחברת התעופה בצירוף המסמכים המתאימים. חב' ב.ד גרייבר תעביר לנוסעים פרטי דרכי התקשרות אל משרדי חברות התעופה המטפלים בעניינים אלה.

10.5. על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות ב.ד גרייבר כאמור, בהקדם האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים. בכל מקרה, לא תטופלנה תלונות לגבי אירועים שהתרחשו למעלה מ-3 שנים קודם למועד התלונה.

10.6. ב.ד גרייבר מתחייבת להעביר לספקי השירותים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות למענה שניתן. במידת האפשר, יש להעביר את התלונות הנוגעות לשירותים שסופקו בחו"ל, בשפה האנגלית. נציגי ב.ד גרייבר יסייעו ככל הניתן לכל נוסע המבקש עזרה.

 

11. אחריות:

11.1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק מכל מין וסוג, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר – תהא עילת התביעה אשר תהא. ובעצם השימוש באתר מוותר המשתמש על כל טענה כלפי החברה.

11.2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים הנגרמים למשתמש עקב שימוש שעשה במוצרים נשוא השירות, כגון: נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון (יודגש בעניין זה, כי ישנן חברות תעופה, המתנות טיסה מעל השבוע ה-26 להריון ו/או בשלב מוקדם יותר של הריון, באישור רופא), הוצאות רפואיות, אובדן המטען ו/או מסמכים ו/או כרטיס טיסה ו/או דרכון וכיו"ב. החברה מסייעת ברכישת פוליסת ביטוח מתאימה לכיסוי סיכונים אפשריים כאמור. מובהר כי מלוא האחריות לרכישת הפוליסה חלה על המשתמש וכי לחברה אין כל אחריות בכל הנוגע לביטוחים עצמם, המצויים באחריות החברה המבטחת.

11.3. החברה ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מאחריות כלפי המשתמשים במוצרים נשוא השירות, בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא, אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכח עליון, לרבות שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר קיצוני, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם בינלאומי, מעצרים, תקלות טכניות, או כל פעולה שמעבר לשליטת החברה, בין אם צפויה, בין אם בלתי צפויה.  החברה מסייעת ברכישת פוליסת ביטוח מתאימה לכיסוי סיכונים אפשריים כאמור. מובהר כי מלוא האחריות לרכישת הפוליסה חלה על המשתמש וכי לחברה אין כל אחריות בכל הנוגע לביטוחים עצמם, המצויים באחריות החברה המבטחת.

11.4. דרכון הלקוח חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל. על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה (ויזה) למדינה אליה טסים. על הלקוח חלה האחריות לציין אזרחותו בפני החברה. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הנן באחריות הלקוח בלבד והחברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ו/או חבות בעניין זה.

11.5. יצוין כי הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן: כניסה מהשעה 16:00ויציאה עד השעה 10:00 בצהרים, וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. אין באמור כדי לחייב בנוגע למלונות אשר הנוהג בהם שונה מהמקובל. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע על-ידי משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה ולפיכך אין להשוות דרגות שונות בארצות שונות. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים להפעלתו היום יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר וכד'.

11.6. ככל שמדובר בהזמנת מוצר, הכולל חדר במלון, יובהר כי אין באפשרות החברה ו/או מי מטעמה להבטיח מראש חדר הממוקם על-פי דרישות הלקוח, לרבות לא בקומה הרלוונטית ולא בצד המבוקש.

ככל שמדובר בהזמנת מוצר הכולל "קוטג'" בכפר נופש מובהר למזמין כי מיקום הקוטג' בו בחר יסופק בפועל למעט במקרים של אילוצים חריגים של הכפר המחייבים מיקום שונה.

11.7. ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל-פי הכללים הבינלאומיים, לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר על-ידי בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה או בדרגה גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות ההעברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי ומכל מקום, לחברה ו/או מי מטעמה לא תהא כל אחריות ו/או חבות בעניין זה ובכל הקשור אליו.

 

12. קניין רוחני:

12.1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לב.ד גרייבר, אלא אם נאמר במפורש אחרת, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע, למעט שימוש במידע למטרה שלשמה נועד (הזמנת/רכישת שירותי תיירות מהחברה).

12.2. השירות וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לגופים המפורסמים על ידי החברה. למעט לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש, המשתמש אינו רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשנות ו/או לאחסן התכנים שהתקבלו באמצעות השירות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

12.3. חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים במידע ו/או בתמונות שייכות לצדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה, מראש ובכתב.

12.4. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה, או להעביר לצד ג' כלשהו כל מידע ו/או שירות לרבות זכויות יוצרים וסימנים מסחריים הנחשפים במהלך השירות, ואשר אינם שייכים למשתמש.

 

13. מדיניות פרטיות

13.1. המשתמשים באתר זה מופנים למדיניות הפרטיות של האתר בכתובת: https://www.graiver.co.il  המתעדכנת מעת לעת ומדיניות הפרטיות תהווה חלק בלתי נפרד מן התנאים.

 

14. סמכות שיפוט:

מוסכם על המשתמשים באתר כי כל מחלוקת שתתגלע באשר לאתר ו/או כל שימוש ו/או הזמנת שירותי תיירות באמצעותו, תהיה תחת סמכות השיפוט הבלעדית של הדין הישראלי וכל סכסוך כאמור יתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.

 

15. הסכם פשרה

"כחלק מהסדר פשרה בתובענה ייצוגית המסומנת ת"צ 51491-10-18 מושקוביץ נ'

ב.ד. גרייבר שירותי תיירות בע"מ, אשר קיבל את אישור בית המשפט, אם רכשתם

מאיתנו שירותי תיירות החל מחודש אוקטובר 2011 ואילך, הנכם מוזמנים לפנות

אלינו על מנת לברר את זכאותכם לקבלת פיצוי כספי, שלא יעלה על שיעור של 1.5% מסכום העסקה.

ניתן לפנות באמצעות טלפון 050-3202721; 050-5301100 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected][email protected]

לעיון בהסכם הפשרה המלא לחץ כאן:הסכם פשרה

 

 

 

תנאים כלליים ותנאי ביטול של ספקי שירותי תיירות בחו"ל – כפרי הנופש של חברת סנטר פארקס – center parcs 

 

1. הזמנות:

סנטר פארקס יכולים לקבל הזמנות אך ורק מאנשים בגילאי 18 ומעלה. על השוכר להיות בן 18 ומעלה, ועליו להיות נוכח במהלך השהייה. סנטר פארקס שומרים על הזכות לסרב להזמנה בכל עת מבלי לספק סיבות. הזמנות יאושרו ויחושבנו בצורה דיגיטלית תוך תקופה של 10 ימים ממועד האישור. האישור או החשבונית ישלחו בדואר אם אין לכם כתובת דואר אלקטרוני. יש לבדוק את נכונות החשבונית או האישור מיד עם קבלתם. יש למסור הודעה בכתב על כל טעות תוך 10 ימים ממועד האישור או החשבונית ולפני תחילת השהייה. אם אישור או חשבונית לא התקבלו תוך 10 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, יש ליצור קשר במוקדם ככל האפשר עם המשרד בו נעשה ההזמנה. אם ההזמנה נעשתה באמצעות האינטרנט, אנא צרו קשר  עם מוקד שירות הלקוחות שלנו בכתובת הדואר האלקטרוני של החברה [email protected] וודאו קבלת הפנייה.

2. עלות קוטג'*:

הפריטים שלהלן כלולים במחיר העלות של כל קוטג'*:

 • צריכת מים
 • גז וחשמל
 • גישה לעולם המים (Aqua Mundo) ואקווה לגון (Aqualagon) עבור הפארק (Paris Villages Nature) (לא כולל את הסאונה והחמאם הטורקי, טוש סילון הידרו, מתקנים לשיזוף מהיר ומיטת שמש פלו ריידר Flow Rider).
 • המע"מ מחויב בהתאם להנחיות ודרישות רשות המע"מ של מדינת היעד.
 • ניקיון סופי
 • שימוש בטלוויזיה
 • במסגרת מחיר הקוטג'* מסוג VIP או פרימיום נכללים פריטים נוספים (ראו www.graiver.co.il למידע נוסף). סנטר פארקס שומרים על הזכות לא לכלול פריטים נוספים מסוימים במסגרת מבצעים מיוחדים.
 • בפארק (Villages Nature® Paris) כלולות מצעים ומגבות.

הפריטים שלהלן אינם נכללים במחיר העלות: 

 • מגבות עבור ווילות comfort ו- premium (ראה פרוט בהמשך);
 • מסים והיטלי תיירות (ראה פרוט בהמשך);
 • עלויות הזמנה (ראה פרוט בהמשך);

הפריטים שלהלן אינם נכללים במסגרת הניקיון (הסופי) ועליך לבצעם בעצמך:

 • שטיפת כלים.
 • הסרת מצעים ואיסוף מגבות.
 • שימת אשפה בפחים והוצאת האשפה למיכל האשפה.

תנאים שונים עשויים לחול בהזמנות שהינן מסוג "הכל-כלול".

הריהוט, האביזרים ופרישתם בקוטג' יכולים להיות שונים מהמוצג בתמונות ובין הקוטג'ים עצמם.

 

3. מגבות:

מחירי הקוטג'* עבור ווילות מסוג comfort ו- premium  אינם כוללים מגבות. מגבות יהיו כרוכים בעלות נוספת של 9,50 € לאדם. מחירי הקוטג'* בכפר הנופש villages nature כוללים מגבות בכל סוגי הקוטג'ים.

 

4. היטלים ומסי תיירות:

מחירי הקוטג'* אינם כוללים היטלים ומיסי תיירות. היקף החיובים הללו תלוי במיקום הפארק הרלוונטי [מדינה/מחוז/עיר וכו']. בעת קביעת מספר האנשים הכלולים למשך תקופת הזמנה, ייעשה שימוש במספר המקסימלי של אנשים אשר שוהים לפחות לילה אחד בקוטג* בו נעשה שימוש. עזיבות מוקדמות יותר לא יקנו זכאות להחזר של מסי או היטלי תיירות.

 

5. חיות מחמד:

מותר להכניס לכל היותר שתי חיות מחמד בכל קוטג'*. מכיוון שהדבר דורש עבודות ניקיון נוספת, תוטל על המזמין חיוב בעלות נוספת של 28 € עבור כל סוף שבוע או אמצע שבוע ועלות של 49 € עבור כל שבוע. אין כל חיוב נוסף עבור חיות מחמד שמוחזקות באופן קבוע בכלובים.

חובה לדווח לכפר על חיות מחמד עם ההזמנה ועם ההגעה לכפר.

חיות מחמד אינן מורשות במתקנים המרכזיים, בתי מלון, בתי דירות וסוגים מסוימים של קוטג'ים.

עליכם לוודא מראש שלחיות המחמד שלכם אין פרעושים, טפילים ומחלות כלשהן.

על כלבים להיות מוחזקים באמצעות רצועה מחוץ לקוטג'. התעריפים והתנאים עבור הפארקים שלנו בצרפת שונים מאלו המצוינים לעיל (לדוגמה, עבור Villages Nature® Paris, יש חיוב של 15 € ללילה עבור כל חיה ונדרשת תעודה של חיסון נגד כלבת). תעריפים ותנאים אלו יכולים להימסר לבקשת הלקוח בעת ביצוע הזמנה.

 

6. שינויים/תיקונים בהזמנה:

בכל שינוי/תיקון בהזמנה שבוצעה הלקוח יחויב ע"י ב.ד גרייבר ב 75 € דמי טיפול בהזמנה בנוסף לעלויות נוספות הנובעות מעצם התיקון/השינוי שבוצע ע"י הלקוח.

 

7. מדיניות ביטול ודמי ביטול של שירותי תיירות המסופקים בחו"ל-כפרי נופש סנטר פארקס:

במקרה של ביטול קוטג'ים יחולו התנאים שלהלן:  

א) כנגד ביטול שמתבצע יותר מ 60 יום  לפני תחילת השהייה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול

ב) כנגד ביטול שמתבצע בתווך זמן של מ 60 יום  ועד 30 יום לפני תחילת השהייה, יחויב הלקוח בדמי ביטול של  10% מערך ההזמנה

ג) כנגד ביטולים שמתבצעים בתווך זמן של מ 30 יום ועד לתאריך ההגעה, יחוייב הלקוח בדמי ביטול מלאים של 100% מערך הההזמנה

ד) במקרה של עזיבה מוקדמת של הכפר ע"י הלקוח מכל סיבה שהיא וללא אישור מראש בכתב של ב.ד גרייבר יחויב הלקוח במלוא סכום ההזמנה לכפר הנופש.

 

במקרה של ביטול חבילות נופש המפורסמות באתר יחולו התנאים שלהלן:  

א) כנגד ביטול שמתבצע יותר מ 60 יום  לפני תחילת השהייה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול

ב) כנגד ביטול שמתבצע בתווך זמן של מ 60 יום  ועד 30 יום לפני תחילת השהייה, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 200 € לאדם

ג) כנגד ביטולים שמתבצעים בתווך זמן של מ 30 יום ועד לתאריך ההגעה, יחוייב הלקוח בדמי ביטול מלאים של 100% מערך הההזמנה

ד) במקרה של עזיבה מוקדמת של הכפר ע"י הלקוח מכל סיבה שהיא וללא אישור מראש בכתב של ב.ד גרייבר יחויב הלקוח במלוא סכום ההזמנה לכפר הנופש.

כל הסכומים הנקובים בסעיף זה ישולמו/יחויבו תוך עד 14 ימים.

 

8. ביטוחים:

מומלץ ללקוח להזמין מראש על חשבונו ובאחריותו, ביטוח נסיעות, ביטוח בריאות וביטוח עבור ביטולי הזמנה.

 

9. הגעה ועזיבה:

א) נוהל בעת ההגעה: אתם תקבלו מפתח לקוטג* בתמורה לשובר מודפס שינופק על ידי ב.ד גרייבר. הנכם רשאים להיכנס לקוטג'* החל מהשעה 16:00. ניתן להשתמש בכל המתקנים בכפר החל מהשעה 10:00, אלא אם כן הכפר סגור באופן זמני לפני תחילת השהייה שלכם.

ג) יש לפנות את הקוטג* לפני השעה 10:00 ביום העזיבה, לטובת ניקיון. במהלך יום זה, עדיין תוכלו להינות מכל שאר המתקנים בכפר, אלא אם כן הכפר סגור באופן זמני לאחר סיכום השהייה שלכם.

 

10. כללי משק בית:

על מנת להנעים את השהייה בכפר עבור כל האורחים ככל האפשר, נדרש מהמבוגרים לציית לכללי ההתנהגות המופיעים בכללי משק הבית, אשר ניתן לבקשם מהקבלה בעת ההגעה. אם תבקשו זאת, כללי משק הבית יכולים להישלח אליכם מוקדם יותר, ללא עלות. כתוצאה מהפרות כללי משק הבית הינכם עלולים להיות מסולקים מהכפר, ללא החזר כספי מלא או חלקי של סכום דמי השכירות.

סנטר פארקס שומרים על הזכות לשנות את המערך ושעות הפתיחה של המתקנים או של המתקנים המרכזיים בכפרים. בנסיבות יוצאות דופן, אנו שומרים על הזכות לסגור באופן זמני את הכפר או להשכירו לחלוטין לצד שלישי. במקרים כגון אלו, נציע לכם אפשרות לשנות את הזמנתכם לכפר אחר או לבטל את ההזמנה שלכם ללא עלות. עם זאת, עניין זה לא מקנה לכם החזר של כל הוצאות אחרות שנגרמו בגין סנטר פארקס.

יש לציין כי ייתכן ויבוצעו פעולות תחזוקה בכפר במהלך שהייתכם, שאינן מקנות זכות להחזר כספי.

 

11. שחייה:

ילדים מתחת לגיל 12 רשאים להיכנס לעולם המים (אקווה מונדו או אקווה לגון) אך ורק תחת השגחת מבוגר ובאחריותו. ילדים ו/או משגיחים חייבים להבטיח שילדים שאינם יודעים לשחות לובשים מצופים ו/או חגורות הצלה בעולם המים  (אקווה מונדו או אקווה לגון).

בנוסף, מבוגר תמיד צריך להישאר בקרבה לילד ולהשגיח עליו באופן שוטף. השחייה באגמים אסורה.

 

12. כוח עליון:

אם יישום ההסכם מסוכל, באופן מלא או חלקי, בגין נסיבות שמעבר לשליטת סנטר פארקס, הן ייחשבו כ"כוח עליון" זאת, לרבות: מלחמה, שביתות כוח אדם, חסימות, שריפה, שיטפון והפרעות או אירועים אחרים.

 

13. חבות:

א) סנטר פארקס והכפרים הרלוונטיים אינם לוקחים כל אחריות עבור כדלקמן: שריפה, אובדן או נזק שנגרמו בכל אופן שהוא במהלך השהייה באחד הפארקים שלנו או כתוצאה ממנה; אי פעילות או השעיה של פעילות הציוד הטכני שלנו או אי פעילות או השעיה של המתקנים בכפר.

ב) שוכרים והאורחים המלווים שלהם חבים ביחד ולחוד כנגד כל הפסדים ו/או נזקים שייגרמו לסנטר פארקס ו/או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה משהייתם, מבלי להתחשב בשאלה האם הפרה כאמור נגרמה באמצעות פעולה או הזנחה של האדם הרלוונטי או צד שלישי בשטחי הפארק כתוצאה מפעולתם, וכן כנגד כל נזקים שנגרמו על ידי בעל חיים ו/או חומר תחת השגחתם.

ג) במקרה של שימוש לא נכון בקוטג*, או במקרה של הותרת פריטים/פסולת, עלויות של הוצאות נוספות, לרבות עלויות פינוי וניקיון, ישולמו על ידי השוכרים.

 

14. תלונות:

על אף כל אמצעי הזהירות שננקטים על ידי סנטר פארקס, עדיין ייתכן ויהיו תלונות. תלונות כאלו יתקבלו במקום, ישירות אצל הנהלת הכפר, על מנת לעדכן אותם על המצב ולנסות למצוא פתרון מידי. אם לא ניתן לפתור את התלונה באופן משביע רצון, באפשרותכם, תוך חודש אחד (1) לאחר עזיבת הפארק, להגיש את התלונה בכתב באמצעות ב.ד גרייבר לכתובת מייל [email protected]. יש לצרף לפניה אישור פניה על התלונה מהקבלה בכפר הנפש.

 

15. צילום תמונות וסרטי וידיאו:

אם אורח או מלווה של אורח, או מי שמוזמן לפארק על ידי אורח או מבקר יום, מצולם או מוסרט בטעות בקשר לפרסום של סנטר פארקס, או לשימוש באתר האינטרנט של סנטר פארקס, רשותו של אדם כאמור תתבקש על מנת להשתמש בתמונה/וידאו בפרסום/אתר אינטרנט, בין אם האדם ניתן לזיהוי או לא.

לא ינבעו כל זכויות מהתמונות בעלון סנטר פארקס או באתר האינטרנט www.centerparcs.com או באתר ב.ד גרייבר: www.graivertravel.co.il

*בכל מקום שמוזכרת המילה *קוטג', היא כוללת גם: וילות, דירות, בתי דירות, חדרי מלון ו/או סוויטות של בתי מלון.

 

 

 

מדיניות פרטיות של החברה

 

1. כללי:

1.1. מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה להסביר כיצד נוהגת ב.ד גרייבר ביחס לפרטיות הלקוחות והמשתמשים ולרבות באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת: https://www.graivertravel.co.il, שהינו אתר סחר אינטרנטי למכירת שירותי תיירות (להלן: "האתר") וכן להסביר כיצד משתמשת ב.ד גרייבר במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש של המשתמשים באתר.

1.2. לצורך מדיניות פרטיות זו, שימוש באתר יהווה גלישה באתר, רישום לאתר, ביצוע הזמנות ורכישת שירותי תיירות באמצעות האתר וגלישה לאתרים של צד שלישי באמצעות קישורים המופיעים באתר (להלן: "שימוש").

1.3. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה חלק בלתי נפרד מן ה"תנאים כלליים לשימוש באתר האינטרנט וביצוע הזמנות" (להלן: "התנאים"), המתפרסמים באתר בכתובת: https://www.graivertravel.co.il והמתעדכנים מעת לעת וכל מונח המופיע במדיניות הפרטיות יפורש על פי הפירוש שניתן לו בתנאים.

1.4. מדיניות הפרטיות תחול על כל שימוש באתר של כל משתמש וביחד עם פרטי ההזמנה והתנאים, תהווה חוזה התקשרות בין המשתמש לבין ב.ד גרייבר.

כל משתמש הגולש באתר, מביע את הסכמתו, באמצעות השימוש באתר, למדיניות הפרטיות ומדיניות הפרטיות תחול על כל שימוש שיעשה באתר.

1.5. מוסכם כי מדיניות הפרטיות תהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה.

1.6. יובהר, כי הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות הינה תנאי בלעדיו אין לגלישה ולשימוש באתר והשימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לתנאים, כפי שישתנו מעת לעת. משתמש שאינו מסכים למדיניות הפרטיות מתבקש לצאת מן האתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.7. ב.ד גרייבר שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח מדיניות הפרטיות, כפי שהוא מתפרסם באתר (בכתובת: https://www.graivertravel.co.il) ומתעדכן מעת לעת, הינו הנוסח הקובע. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן בשינויים המתבצעים במדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר ולפני ביצוע כל הזמנה ו/או רכישת שירותי תיירות מב.ד גרייבר.

1.8. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לשני המינים כאחד וכל האמור בהם בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 

2. רישום לאתר ונתוני משתמשים:

2.1. ב.ד גרייבר תהא רשאית לשמור ולאסוף "מידע" ו"מידע רגיש" [כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981] הנמסר על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידי ב.ד גרייבר במהלך שימוש של כל משתמש באתר וכן כל מידע אחר על המשתמשים באתר (להלן: "מידע אישי").

2.2. ב.ד גרייבר תהא רשאית להתנות את השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ברישום, אשר יכלול מסירת מידע אישי של המשתמש ופרטים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה של ב.ד גרייבר. במידה והמשתמש לא ימסור את המידע, אשר חובת מסירתו תצוין מפורשות באתר, תהא ב.ד גרייבר רשאית למנוע מן המשתמש את השימוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר ו/או בשירותים מסוימים באתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.3. ב.ד גרייבר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע אישי של המשתמשים, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי ב.ד גרייבר או על ידי צדדים שלישיים. ב.ד גרייבר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכיה.

2.4. ב.ד גרייבר תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים הנאספים על ידה לצדדים שלישיים, בכפוף לכך שהנתונים/מידע לא יזהו את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

2.5. השימוש שיעשה במידע האישי יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ויעשה בו שימוש על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ועל פי כל דין.

2.6. ב.ד גרייבר עושה מאמצים על מנת להגן על שלמות המידע האישי ואבטחת המידע האישי מפני גישה של צדדים שלישיים. יחד עם זאת, ידוע למשתמשים כי ב.ד גרייבר אינה יכולה למנוע פריצות לאתרים שלה באופן מוחלט ולא תהיה להם טענה כלפי ב.ד גרייבר לעניין זה.

2.7. יובהר, כי סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה וב.ד גרייבר אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו ע"י משתמשים בשרתיה.

2.8. ב.ד גרייבר לא תמסור מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים, אך תהא רשאית להעביר מידע שאינו אישי כגון "cookies". המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום באתר ו/או ביצוע הזמנות באתר ב.ד גרייבר תהא רשאית "לשתול" במחשבו קובצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת גלישה באתרים (להלן: "עוגיות"). במידה והמשתמש מעוניין למחוק את ה"עוגיות" ו/או לנטרל את אפשרות השימוש בהן, עליו לפנות להנחיות המפורטות ביחס לדפדפן בו הוא עושה שימוש ולבצען והאחריות הבלעדית בעניין זה מוטלת על המשתמש ואינה מוטלת כלל על ב.ד גרייבר.

2.9. ב.ד גרייבר משתמשת מעת לעת בשירותי פרסום המופעלים על ידי צדדים שלישיים – חברות פרסום אינטראקטיביות (להלן: "חברות פרסום"). ב.ד גרייבר רשאית להעביר את הנתונים המצטברים במסגרת ה"עוגיות" לחברות הפרסום האלו.

2.10. ב.ד גרייבר תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביצוע הזמנה ו/או שהצטברו אודותיו עקב שימושו בשירות ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו בשירות על ידי התחקות אחר שימושו בשירות, בכפוף לכל דין, על מנת לעבד, ולהסיק ולסכם כל מידע המסתמך על דפוסי שימוש המשתמשים בכל דרך אשר היא תמצא לנכון, הן עבור שימושה הפנימי והן עבור לקוחותיה.

2.11. ב.ד גרייבר רשאית לשלוח למשתמש תכנים ו/או ליידע את המשתמש בדבר מוצרים, מבצעים ושירותים שונים העשויים לעניין אותו והמוצעים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים ו/או להעביר למשתמש תכנים פרסומיים כאלה ואחרים. ב.ד גרייבר רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי החברה ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. המשתמש מאשר בזאת כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י החברה מסרים, לרבות פרסומיים ושיווקיים, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות שיחה מוקלטת, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר).

המשתמש רשאי לבקש מב.ד גרייבר בהתאם להוראות החוק לחדול מלשלוח למזמין מידע כאמור באמצעי ההתקשרות: דואר , פקסמיליה, דואר אלקטרוני או "הודעת הסר" שצורפה להודעה.

2.12. באתר קיימים קישורים המפנים את המשתמש לאתרי אינטרנט אחרים. ב.ד גרייבר אינה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, אשר קישורים אליהם מופיעים באתר וכן לתכנים שלהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימוש של המשתמש באתרי אינטרנט אחרים (גם אם קישור אליהם מופיע באתר), הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

 

 

תקנון נגישות 

 

הצהרת נגישות – ב.ד גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל, ובכללם אנשים עם מוגבלויות.

ב.ד גרייבר נמצאת בתהליך מתקדם של הנגשה, נהלי העבודה והשירותים ללקוח, ובכלל זה שירות המוקד הטלפוני ואתר האינטרנט.

ההנגשה באה לידי ביטוי בהיבטים פיזיים (רמפות, מעליות, שירותים, שילוט, דלפקים) ובהיבטים של מתן השירות (הדרכה, הכוונה, מילוי טפסים, שירות פרונטלי).

 

הסדרי נגישות – מבנים

משרדי ב.ד גרייבר ב נמצאים במבנה נגיש (צריך להיות קישור לעמוד צור קשר עם ציון העובדה שהמבנה נגיש/לא נגיש).

שירותי הנגשה לאנשים עם מוגבלויות

ליווי אנשים עם מוגבלות בשמיעה –  אנשים עם מוגבלות בשמיעה מקבלים ליווי על פי בקשה מהכניסה לחברה ועד לסיום ההזמנה.

דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות

אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות, נשמח לקבל ממך הערות באמצעות האתר בטופס צור קשר/

 

פניות בנושא נגישות

ממונה נגישות

שאלות או הצעות בנושא הנגישות  ב ב.ד גרייבר בלבד תוכלו להפנות למייל ממונה נגישות השירות בדואר אלקטרוני: [email protected] וכן באמצעות האתר (טופס צור קשר)

חלופה למענה טלפוני

אנשים עם ירידה בשמיעה, המתקשים לשוחח בטלפון, יכולים לפנות אלינו ב"טופס צור קשר". המענה יבוצע בהקדם האפשרי ועד 3 ימי עסקים.

 

נגישות אתר האינטרנט

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

תקינה – האתר נתמך ע"י הדפדפנים נפוצים, בגרסתם העדכנית ביותר ולשימוש בטלפון הסלולרי.

מבנה – מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור ותפריטים הבנויים באמצעות רשימות המאפשרים התמצאות קלה, פשוטה ומהירה.

תוכן – החברה פועלת לכתיבת התכנים בצורה פשוטה, ברורה ונהירה.

הגדלת התצוגה באתר – גולשים המתקשים בראייה ומעוניינים להגדיל את התצוגה באתר יכולים לעשות זאת ע"י לחיצה בו זמנית על המקשים Ctrl"" ו "+" (קונטרול ופלוס). כל לחיצה על צמד המקשים האלו תגדיל את התצוגה ב-10%. כדי להקטין את התצוגה יש ללחוץ בו זמנית על המקשים Ctrl"" ו "-" (קונטרול ומינוס).

הפעלת האתר באמצעות מקלדת – גולשים המתקשים בהפעלת עכבר יכולים לגלוש באתר באמצעות מקלדת. לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר בין הקישורים השונים בעמוד. לחיצה על Enter תפעיל את הקישור המסומן ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

תמיכה בטכנולוגיות מסייעות- אתר זה הינו אתר נגיש המותאם לצפייה גם לאנשים עם מוגבלות ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך. כדי לוודא את נגישות תוכן האתר, האתר נבדק בתוכנת קורא מסך NVDA.

Call Now Button