תנאים ומידע כללי – סנטר פארק


החבילות והמלונות המוצעים בחוברת זו מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לחופשה וגם / או השתתפות בטיול מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. הנוסע מצהיר כי ידוע לו שפרסום זה והתנאים והמידע הכללי מהווה את חוזה ההתקשרות בינו לבין המארגנים והוא יהיה מנוע מלטעון כי אין התנאים והמידע הכללי המפורטים בפרסום זה מחייבים אותו, לא תשמע כל טענה של נוסע כי לא קרא את התנאים והמידע הכללי המופיעים בפרסום זה וגם / או כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים ולמידע הכללי קודם הרשמתו לחופשת נופש.

 

רישום:
הרישום מותנה בתשלום מקדמה ע"ס של 300 € לאדם ברכישת חבילה הכוללת טיסה ממחיר הקוטג'  50% ברכישת סידורי קרקע בלבד.

 

תשלום היתרה:
שלאחר תשלום המקדמה, יבוצע 30 יום לפני היציאה באופן אוטומטי.

 

ביטולים:
מרגע ההזמנה – 30% מערך החבילה / הקוטג'
30 יום לפני ההגעה או פחות – 100% מערך החבילה / קוטג'
החישוב לפי ימי עבודה

זכות לביטול:
ניתן לרכוש זכות לביטול מאוחר של הזמנת יחידת מגורים בכפר הנופש בעלות נוספת של 35 יורו (לכל יחידת מגורים),
הודעת הביטול תימסר לספק בכתב ועד 5 ימים לפני מועד היציאה ובכפוף לתנאים כדלקמן:

זכות הביטול הינה אך ורק בנוגע ליחידת מגורים  באחד מכפרי הנופש של סנטר פארקס במדינות הללו: הולנד, בלגיה, צרפת וגרמניה.

זכות הביטול הינה אך ורק בהתקיים אחד מהמקרים הללו:

  • במידה ואחד מהנוסעים לחופשה, אושפז במועד הביטול, בבית החולים ובכפוף להצגת אישור אישפוז מביה"ח.
  • במידה ואחד מהנוסעים לחופשה פוטר מעבודתו בסמוך למועד הביטול ובכפוף להצגת מכתב פיטורים.
  • במידה ואחד מהנוסעים לחופשה גויס בצו 8 לשירות מילואים במועד הביטול ובכפוף להצגת הצו.

 

• דמי הרישום יופקעו כאמור לעיל כל מקרה של ביטול. ביטול ייעשה בכתב בלבד ותאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב הביטול במשרדי המארגן.
• כל האמור לעיל לא חל על טיסות השכר שלגביהן יחולו תנאי ביטול מלאים.
• תנאים אלו לא חלים על קבוצות סגורות
• תנאי ביטול בקבוצות סגורות יהיו בהתאם לתנאים שנשלחו עם הצעת המחיר / מדיניות המלון בחו"ל.

 

החזרים:
לאחר היציאה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של החבילה וגם  / או אירוע בו לא ישתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע, מסיור בתי מלון, כניסות לאתרים וכיו"ב.

 

תחבורה אווירית:
ביצוע הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה, סדירה או שכר, ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, ימים ונתיבים. לוח הטיסות הרשום בחוברת זו הינו לפי פרסום לו זמני הטיסות הנכון ליום הדפסת החוברת. כל שינוי כאמור לעיל, הינו באחריות חברות התעופה.

 

תחבורה והעברות לאתרים:
העברות לאתרים וחזרה יתבצעו או באמצעות אוטובוסים מתאימים ו / או באמצעות רכבים פרטיים לפי החלטת החברה המארגנת ולפי שיקול דעתה.

 

נזקים וביטוח:
אין המארגן אחראי לנזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל נזק ישיר או עקיף כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל נזק ישי או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך החופשה, לרבות אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען, מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון וכו'. אשפוז רפואי, הוצאות רפואיות. על הנוסעים לבטח את עצמם על חשבונם בביטוח וכל נזק אחר. המארגן מציע לנוסעים ביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל את כל האירועים והנזקים המתוארים לעיל. המארגנים מודיעים בזה מפורשות כי הם פועלים בארגון החבילה כמתווכים בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותים המבצעים את תוכניות החבילה / החופשה ובכלל זה חברת התעופה, בתי המלון, מסעדות וכו'. לכן אין המארגנים אחראים בין במישרין, בין בעקיפין בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם לנוסעים מחמת אי ביצוע וגם  / או כל מי שיבוא בשמם וגם ו / או חלקי של החבילות / החופשות המפורסמות בחוברת זו וכל נזק אחר אשר יגרם על ידי נותני השירותים הנ"ל לנוסעים וגם / או כל מי שיבוא בשמם וגם ו/או הפועל במקומם ומטעמם. הנוסעים זכאים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם / או חלק מהם בשל נזקים שיגרמו להם מחמת מעשים וגם / או מחדלים של אותם נותני השירותים.
אין האמור לעיל כדי לפגוע בזכותם של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם / או חלק מהם.

 

חילוקי דעות:
מוסכם בזאת כי כל תביעה או טענה שיש לנוסע כנגד המארגן ללא יוצא מהכלל, תוסדר ותוכרע על ידי בורר מוסכם בין הנוסע למארגן. בהעדר הסכמה לגבי הבורר, ייקבע הנ"ל ע"י בית המשפט. סמכות שיפוט מקומית בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים , תהא לבתי המשפט בעיר חיפה בלבד. עצם הרשמתו של הנוסע לחבילה כלשהיא, או תשלום מקדמה, או השתתפות בחופשה או חלק ממנה מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע בפרסום זה.

 

קבוצות:
ההרשמה עד 30 יום לפני היציאה ומותנית בהשתתפות של מינימום 25 איש.

 

שינויים במחירים:
מחירי החבילות מורכבים ממחירי הטיסות וממחירי סידור הקרקע. מחירי הטיסות נכונים ליום ____________ וכפופים לפאנל חברות התעופה. מחירי סידורי הקרקע מבוססים על שער האירו( €) דולר ($) / פרנק שוויצרים. המארגן שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מחירי החבילות / החופשות בהתאם, גם באם בוצע תשלום חלקי ו / או מלא עבור החופשה / החבילה.

 

• מחיר כרטיסי הטיסה נכונים ליום פרסום חוברת זו והינם כפופים למחיר פאנל חברות התעופה יביא שינוי במחיר הטיסות.
• מיסי נמל, היטל ביטחון והיטל דלק כלולים במחיר ועלולים להשתנות.
• מחירי החבילות ו / או הטיסות כוללים מס דלק לפי מחירי _________________ ועשויים להיות שינויים  של מיסי דלק עד למועד כרטוס כרטיס הטיסה.

תוקף הדרכון:
על הלקוח לוודא כי הדרכון שברשותו בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה. אין ב.ד.גרייבר אחראית לדרכון שלא יהיה בתוקף, עליך למלא את כל התקנות – הממשלתיות לגבי הנוסעים לחו"ל ולוודא כי ברשותך כל המסמכים הדרושים לצורך יציאתך לחו"ל לרבות אשרות כניסה ודרכון בתוקף.

Call Now Button